Komunikat RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
„Goclan Wiktor Nieruchomości”

z siedzibą Rzeszów ul. Śniadeckich 12

35-006 Rzeszów

zwany dalej Goclan Nieruchomości

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Goclan Nieruchomości przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Goclan Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Goclan Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Goclan Nieruchomości nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  6. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Goclan Nieruchomości jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez biuro Goclan Nieruchomości.

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług biura Goclan Nieruchomości jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Goclan Nieruchomości, że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania Goclan Nieruchomości danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: